REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

APLIKACJI ZDROWE RASOWE

Dziękujemy za zainteresowanie naszą aplikacją (dalej jako: „Aplikacja” lub „Aplikacja Zdrowe Rasowe”) dostępną na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android/iOS oraz dodatkowo w wersji przeglądarkowej na stronie internetowej https://zdrowerasowe.pl.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji Zdrowe Rasowe przez jej użytkowników, w tym warunki licencyjne oraz politykę prywatności danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Aplikacji. Aplikacja Zdrowe Rasowe chroniona jest przepisami prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz innymi właściwymi, bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa. Korzystanie z Aplikacji Zdrowe Rasowe możliwe jest na warunkach licencyjnych określonych poniżej.

Formuła niniejszego dokumentu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Aplikacji. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez użytkownika o korzystaniu z Aplikacji Zdrowe Rasowe, regulują w szczególności zasady korzystania z Aplikacji, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem

Zespół Aplikacji Zdrowe Rasowe

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Aplikacji Zdrowe Rasowe jest spółka SOFTVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Damroki 1/B6, 80-177 Gdańsk), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000890036; sąd rejonowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 6000,00 zł; NIP 9571131757, REGON 388452709, adres poczty elektronicznej: kontakt@zdrowerasowe.pl, numer telefonu: +48 503 039 333 (dalej jako: „Usługodawca”).

 2. Usługodawca prowadzi Aplikację Zdrowe Rasowe oraz jest odpowiedzialny wyłącznie za prawidłowe działanie Usług Elektronicznych oraz innych funkcjonalności Aplikacji zgodnie z informacjami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie. Obok Usługodawcy występują również Użytkownicy – będący samodzielnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy. Użytkownicy mogą za pomocą Aplikacji korzystać z dostarczanych Usług Elektronicznych oraz pozostałych funkcjonalności Aplikacji na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Aplikacji Zdrowe Rasowe, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów ani Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.

 4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenia:

  1. APLIKACJA ZDROWE RASOWE, APLIKACJA – oprogramowanie wraz z elementami niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi jego integralną część, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z niego na urządzeniu mobilnym spełniającym wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem lub też z poziomu przeglądarki internetowej na stronie internetowej pod adresem https://zdrowerasowe.pl.

  2. PAKIET PREMIUM – odpłatny pakiet dodatkowych rabatów, korzyści i usług niedostępnych standardowo w ramach Aplikacji. Szczegółowe informacje o Pakiecie Premium, w tym jego cenach i zakresie oferowanych korzyści, znaleźć można w Cenniku.

  3. CENNIK – cennik Pakietu Premium lub innych odpłatnych Usług Elektronicznych znajdujący się w odpowiedniej zakładce Aplikacji Zdrowe Rasowe na stronie internetowej https://zdrowerasowe.pl.

  4. REGULAMIN – niniejszy regulamin Aplikacji Zdrowe Rasowe wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji Zdrowe Rasowe zgodnie z niniejszym Regulaminem.

  6. USŁUGODAWCA – spółka SOFTVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Damroki 1/B6, 80-177 Gdańsk), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000890036; sąd rejonowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 6000,00 zł; NIP 9571131757, REGON 388452709, adres poczty elektronicznej: kontakt@zdrowerasowe.pl, numer telefonu: +48 503 039 333.

  7. UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta lub zamierza korzystać z Aplikacji Zdrowe Rasowe. Użytkownikiem może być także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Aplikacji przez reprezentujące ją osoby fizyczne.

  8. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Aplikacji i jej Usług Elektronicznych nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  9. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Aplikacji i jej Usług Elektronicznych jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  10. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

  11. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn zm.).

  12. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

2) ROLA APLIKACJI ZDROWE RASOWE

 1. Aplikacja Zdrowe Rasowe powstała z troski o dobro zwierząt, a także z myślą o ich opiekunach. Celem Aplikacji jest przede wszystkim popularyzacja wiedzy z zakresu adopcji zwierząt, w szczególności psów i kotów, stąd też w Aplikacji znaleźć można wiele informacji poświęconych tym kwestiom, w tym również wykazy sprawdzonych hodowli czy też zaprzyjaźnionych instytucji oraz firm zajmujących się świadczeniem pomocy lub oferujących usługi dla zwierząt i ich opiekunów.

 2. Zawartość Aplikacji Zdrowe Rasowe ma wyłącznie charakter informacyjny. Chociaż informacje dostępne w Aplikacji mogą mieć dla Użytkownika walor edukacyjny i pozwolić na uzupełnienie własnej wiedzy w tematyce adopcji i opieki nad zwierzętami, to jednak są to informacje uogólnione, które mogą nie uwzględniać indywidualnych okoliczności i sytuacji danego Użytkownika. Z powyższych względów zalecane jest nietraktowanie Aplikacji i zawartych w niej informacji jako wyłącznej podstawy jakichkolwiek decyzji podejmowanych przez Użytkownika.

 3. Aplikacja Zdrowe Rasowe może zawierać informacje o produktach i usługach podmiotów trzecich, w tym odnośniki (linki) przekierowujące do zewnętrznych aplikacji lub stron internetowych prowadzonych przez niezależne podmioty trzecie. Ogłoszenia, reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o produktach lub usługach podmiotów trzecich zamieszczone w Aplikacji nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. W celu dokonania zakupu lub skorzystania z określonej usługi należy kontaktować się bezpośrednio z danym podmiotem trzecim poza Aplikacją Zdrowe Rasowe. Dodatkowo, Usługodawca namawia, aby po przejściu do innej aplikacji lub strony internetowej, Użytkownik zapoznawał się każdorazowo z jej warunkami korzystania i zasadami prywatności. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie Aplikacji Zdrowe Rasowe prowadzonej przez Usługodawcę.

 4. Usługodawca Aplikacji Zdrowe Rasowe dokłada należytych starań, aby informacje prezentowane w Aplikacji były aktualne, rzetelne oraz zgodne z jego najlepszą wiedzą. W szczególności Usługodawca podejmuje starania, aby zapewnić należytą weryfikację wykazu hodowców zwierząt, który udostępniany jest w Aplikacji na podstawie przyjętych przez Usługodawcę kryteriów i standardów podanych w zakładce „Gwarancja” dostępnej na stronie internetowej Aplikacji (https://zdrowerasowe.pl/gwarancja).

 5. Z zastrzeżeniem pkt. 2.4 Regulaminu, Usługodawca nie może zagwarantować, że Aplikacja Zdrowe Rasowe spełni oczekiwania każdego Użytkownika albo że Użytkownik będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Aplikację. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przyjmuje się, że Usługodawca udostępnia Aplikację, w tym wszystkie jej funkcjonalności i zasoby, w formie, w jakiej została ona dostarczona („taka, jaka jest”) i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jej przydatności do jakiegokolwiek szczególnego celu oczekiwanego przez Użytkownika. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień ustawowych Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za nienależyte spełnienie świadczenia.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI ZDROWE RASOWE

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Aplikacji Zdrowe Rasowe zgodnie z jej tematyką, przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Aplikacji do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam). Użytkownikowi zakazuje się również podejmowania działań zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji.

 2. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), zgodnie z którym nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane w Aplikacji dane Użytkownika, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.

 3. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Aplikacji Zdrowe Rasowe było dla Użytkowników bezpieczne. Niemniej, korzystanie z Aplikacji Zdrowe Rasowe wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. Dlatego w celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Użytkownik dbał o bieżącą aktualizację systemu operacyjnego, oprogramowania antywirusowego oraz pozostałych zabezpieczeń swojego urządzenia końcowego.

 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji Zdrowe Rasowe w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Aplikacji, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Korzystanie z Aplikacji, w tym dokonywanie w niej zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Użytkownika korzystającego z Aplikacji jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. obowiązki umowne lub ustawowe Usługodawcy).

4) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI ZDROWE RASOWE

 1. Aplikacja Zdrowe Rasowe jest dostępna (i) w wersji mobilnej do pobrania w serwisach i aplikacjach Google Play oraz App Store lub (ii) w wersji przeglądarkowej na stronie internetowej pod adresem https://zdrowerasowe.pl.

 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Aplikacji w wersji mobilnej jest uprzednie pobranie i zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu spełniającym wskazane w Regulaminie minimalne wymogi techniczne.

 3. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z Aplikacji:

  1. Wersja mobilna: (1) tablet, smartfon lub inne urządzenie mobilne z aktywnym dostępem do Internetu; (2) aktualnie wspierana wersja systemu iOS lub Android; oraz (3) dostęp do poczty elektronicznej.

  2. Wersja przeglądarkowa: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (3) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; oraz (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies.

 4. Koszty transmisji danych podczas pobierania i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z podmiotem świadczącym usługi tego typu.

 5. Korzystanie z Aplikacji Zdrowe Rasowe jest bezpłatne, z wyłączeniem dodatkowych korzyści przewidzianych dla Pakietu Premium. Szczegółowe informacje o odpłatnych funkcjonalnościach Aplikacji dostępne są w niniejszym Regulaminie oraz Cenniku.

 6. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej, a w przypadku wersji mobilnej – poprzez jej samodzielne odinstalowanie lub usunięcie ze swojego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. Usunięcie Aplikacji lub zaprzestanie korzystania z Aplikacji w inny sposób nie uprawnia Użytkownika do otrzymania zwrotu płatności za niewykorzystany okres Pakietu Premium. Powyższe zastrzeżenie nie ma na celu wyłączać ani ograniczać uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta przyznanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, szczególnie w zakresie odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

5) FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI ZDROWE RASOWE

 1. Korzystać z Aplikacji Zdrowe Rasowe na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.

 2. Usługodawca za pośrednictwem Aplikacji świadczy Usługi Elektroniczne polegające w szczególności na udostępnianiu treści związanych z tematyką i przeznaczeniem Aplikacji, w tym np. wykaz hodowli zwierząt, informacje o instytucjach i firmach zajmujących się świadczeniem pomocy lub oferujących usługi dla zwierząt oraz ich opiekunów, ogłoszenia dotyczące adopcji zwierząt, aktualności, poradniki lub artykuły poświęcone tematyce adopcji i opiece nad zwierzętami itd.

 3. Aplikacja może także wysyłać Użytkownikowi powiadomienia push informujące o nowych aktywnościach lub zmianach w Aplikacji i jej zawartości, w tym także wtedy, gdy Aplikacja uruchomiona jest w tle (tj. nie jest aktywnie używana przez Użytkownika). Powiadomienia tego rodzaju mogą być wysyłane pod warunkiem uprzedniego wyrażenia stosownej zgody przez Użytkownika, w szczególności w drodze zaznaczenia odpowiedniej opcji i przyznania uprawnień podczas pierwszego uruchomienia Aplikacji. Zgoda na wysyłanie powiadomień może zostać wycofana w każdej chwili i bez podania przyczyny, na przykład w ustawieniach urządzenia końcowego Użytkownika dotyczących uprawnień dla Aplikacji. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem powiadomień wysyłanych przed jej wycofaniem

 4. Szczegółowy opis funkcjonalności Aplikacji, jej Usług Elektronicznych oraz zasad ich działania dostępny jest w ramach komunikatów, objaśnień i informacji kontekstowych wyświetlanych w trakcie korzystania z Aplikacji przez Użytkownika.

6) WARUNKI PŁATNOŚCI ZA PAKIET PREMIUM

 1. Szczegółowe informacje o Pakietach Premium oraz innych odpłatnych Usługach Elektronicznych Aplikacji Zdrowe Rasowe znajdują się w Cenniku. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Cenniku, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, w szczególności zmiany te nie będą wpływać na już aktywowane, realizowane lub wykonane usługi.

 2. Ceny lub wynagrodzenie za odpłatne Usługi Elektroniczne Aplikacji podane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Użytkownik jest informowany w Cenniku, a w każdym razie najpóźniej w chwili wyrażenia woli zakupu danej usługi. W razie umowy zawieranej na czas nieoznaczony lub prenumeraty, Usługodawca podaje w ten sam sposób łączną cenę lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie płatności za przyjęty okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łączne miesięczne płatności z tytułu tej umowy.

 3. Płatności za Pakiet Premium dokonywane są zawsze z góry przed wykonaniem usługi, tj. przed aktywowaniem Pakietu Premium w Aplikacji na rzecz danego Użytkownika. Dostęp do Pakietu Premium oraz objętych nim rabatów i dodatkowych korzyści stanowi odpłatną Usługą Elektroniczną aktywną wyłącznie przez czas określony wskazany w opisie wybranego wariantu Pakietu Premium. Płatności za Pakiet Premium dokonywane są ręcznie i nie odnawiają się automatycznie, tj. wygasa on samoistnie po upływie okresu, na jaki został aktywowany, z zastrzeżeniem, że Użytkownik może w każdej chwili przedłużyć czas trwania Pakietu Premium, dokonując płatności w taki sam sposób jak za pierwszym razem.

 4. Użytkownik może dokonać płatności za aktywację Pakietu Premium lub innych odpłatnych Usług Elektronicznych, korzystając z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługą i rozliczeniem płatności elektronicznych lub kartą płatniczą w Aplikacji Zdrowe Rasowe zajmuje się spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w całości opłacony; NIP 7792369887, REGON 301345068. Aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl.

 5. Po przekierowaniu do bramki płatności Użytkownik powinien podać dane wymagane do celów rozliczeniowych oraz niezwłocznie dokonać zapłaty za usługę. W przeciwnym razie sesja płatności może wygasnąć i transakcja nie dojdzie do skutku, a Pakiet Premium nie zostanie aktywowany – Użytkownik może wtedy wznowić zakup w taki sam sposób jak za pierwszym razem.

 6. Wszelkie odpłatne Usługi Elektroniczne Aplikacji, w tym Pakiety Premium, zostają wykonane lub aktywowane niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu kolejnych 72 godzin od chwili dokonania wymaganej płatności przez Użytkownika. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy.

 7. Rezygnacja z Pakietu Premium lub innych odpłatnych Usług Elektronicznych, w tym poprzez odinstalowanie Aplikacji z urządzenia, nie uprawnia Użytkownika do otrzymania zwrotu płatności za niewykorzystany czas ich trwania. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma na celu wyłączać ani ograniczać praw ustawowych Użytkownika będącego Konsumetem albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi informacji o zawartej umowie o świadczenie odpłatnych Usług Elektronicznych Aplikacji następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu przed dokonaniem zakupu oraz (2) przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu niezwłocznie po zrealizowaniu płatności.

7) KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji oraz poczta elektroniczna (adres e-mail: kontakt@zdrowerasowe.pl), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Aplikacji Zdrowe Rasowe. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na wstępie Regulaminu.

8) PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Niniejszy punkt 8. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Usługodawcy lub Aplikacji Zdrowe Rasowe.

 2. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Usługodawcy:

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika za działanie Aplikacji i jej Usług Elektronicznych, określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

  2. W przypadku treści cyfrowych lub usług cyfrowych nabytych przez Użytkownika będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, zastosowanie mają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy w razie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z zawartą umową.

 3. Reklamacje związane z działaniem Aplikacji, w tym jej Usług Elektronicznych, można złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@zdrowerasowe.pl lub pisemnie na adres: ul. Damroki 1/B6, 80-177 Gdańsk.

 4. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań osoby składającej reklamację; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.

 6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub zrzuty ekranu) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 7. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

9) USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w pkt. 9.4 oraz kosztów określonych w pkt. 9.5 Regulaminu.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest korzystanie z Aplikacji oraz jej Usług Elektronicznych, rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zdrowerasowe.pl lub pisemnie na adres: ul. Damroki 1/B6, 80-177 Gdańsk. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.

 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, do której nie stosuje się wyłączeń wskazanych w pkt. 9.4 Regulaminu, zastosowanie mają poniższe skutki i koszty związane z wykonaniem prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta:

  1. W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi cyfrowe – Usługodawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę; (3) zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3), Usługodawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z poziomu Aplikacji, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

  2. W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi cyfrowe dostarczane przez Usługodawcę, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

  3. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  4. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 6. Zawarte w niniejszym punkcie 9. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do umów zawartych z Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.

10) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie Konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem Konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

11) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 11. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Użytkowników niebędących Konsumentami. Ponadto niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą Użytkowników będących Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta, chyba że zastosowanie do tych osób postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.

 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

 3. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Użytkownika sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy.

 4. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Użytkownika. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Użytkownika przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania świadczenia Usług Elektronicznych na czas trwania weryfikacji.

 5. Usługodawca może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.

 6. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez Usługodawcę nie będą stanowiły podstawy dla Użytkownika do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.

 7. W żadnym wypadku Usługodawca oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie Aplikacji, włączając w to szkody spowodowane przez: niemożność użytkowania, przerwy w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcją kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel Usługodawcy został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody, lub roszczeniami osób trzecich.

 8. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych opłat za korzystanie z usług Aplikacji, nie więcej jednak niż do kwoty 500,00 zł (słownie: pięciuset złotych). Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Użytkownika w stosunku do Usługodawcy. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy o korzystanie z Aplikacji i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika.

 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

12) PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji Zdrowe Rasowe oraz jej Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Aplikacji oraz jej Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Aplikacji oraz możliwość korzystania z jej Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

 2. Usługodawca informuje niezwłocznie Użytkowników o wszelkich błędach oraz awariach technicznych,
  o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.

 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Aplikacji oraz jej Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

 4. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności aby planowane były na pory o mniejszym natężeniu ruchu w Aplikacji (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także przewidywaną długość trwania planowanej przerwy.

 5. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa
  w niniejszym punkcie 12. Regulaminu. Niniejszy punkt 12. Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać odpowiedzialności ustawowej Usługodawcy Aplikacji Zdrowe Rasowe w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, szczególnie za nienależyte spełnienie świadczenia.

13) LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI ZDROWE RASOWE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji Zdrowe Rasowe jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną przepisów Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Aplikacji obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia.

 2. Aplikację należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

 3. Użytkownik korzystający z Aplikacji nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Aplikacji. Użytkownikowi udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – niezbywalna, ważna na całym świecie i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i tematyką, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób i podmiotów trzecich.

 4. W ramach udzielonej licencji Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji w wersji mobilnej poprzez jej pobieranie, instalowanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w pamięci urządzenia mobilnego Użytkownika, a także odtwarzanie, stosowanie i wyświetlanie Aplikacji w zakresie niezbędnym do korzystania ze wszystkich funkcjonalności i zasobów Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i tematyką oraz wyłącznie dla własnego, osobistego użytku Użytkownika, w tym również w ramach prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego, z wyłączeniem zastosowania w celach komercyjnych.

 5. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Użytkownikowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę, w szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Aplikacji, w tym najmu i użyczenia Aplikacji lub jej kopii w jakiejkolwiek formie; (2) sublicencjonowania Aplikacji (w tym udzielania innym osobom dostępu do korzystania z Aplikacji); (3) wprowadzania Aplikacji do obrotu, w tym użyczenia lub najmu; oraz (4) ingerencji w kod źródłowy i strukturę Aplikacji (w tym dokonywania opracowań Aplikacji oraz rozpowszechniania, sublicencjonowania lub wprowadzania do obrotu tych opracowań w jakiejkolwiek formie).

 6. Poszczególne elementy Aplikacji mogą podlegać odrębnym regulaminom i licencjom korzystania – w takim wypadku Użytkownik obowiązany jest ich także przestrzegać. Usługodawca zastrzega sobie również możliwość indywidualnego ustalenia warunków licencyjnych z Użytkownikiem w drodze odrębnej umowy dotyczącej korzystania z Aplikacji oraz jej Usług Elektronicznych.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej licencji w wypadku naruszenia jej warunków przez Użytkownika, w tym także w odniesieniu do konkretnych urządzeń, z których dokonano naruszenia.

 8. Wszelkie oznaczenia, nazwy, logo, grafiki, znaki towarowe i inne treści, do których wyłączne prawa przysługują podmiotom trzecim, używane są w Aplikacji jedynie za zgodą uprawnionych do nich podmiotów lub/i do celów informacyjnych w zakresie dozwolonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 9. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim oraz zgodnie
  z prawem polskim.

 2. Zmiany Regulaminu:

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; rozwoju funkcjonalności i zasobów Aplikacji; zmiany Cennika; zmiany sposobów i terminów płatności; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Aplikacji, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; zmiany danych Usługodawcy; poprawy jakości obsługi Użytkowników – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

  2. Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Aplikacji, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.

  3. W przypadku umów o charakterze ciągłym, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo, w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Użytkownik może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

  4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny; ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawa o Prawach Konsumenta; Prawo Autorskie oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do korzystania z naszej aplikacji

Zespół Aplikacji Zdrowe Rasowe

Załącznik numer 1 do Regulaminu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

APLIKACJI ZDROWE RASOWE

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności. Polityka prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych podczas korzystania przez Użytkownika
z Aplikacji Zdrowe Rasowe.

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Aplikacji ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Aplikacji. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Aplikacji, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji jest spółka SOFTVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Damroki 1/B6, 80-177 Gdańsk), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000890036; sąd rejonowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 6000,00 zł; NIP 9571131757, REGON 388452709, adres poczty elektronicznej: kontakt@zdrowerasowe.pl, numer telefonu: +48 503 039 333 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Aplikacji Zdrowe Rasowe.

 3. Dane osobowe w Aplikacji przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

 4. Korzystanie z Aplikacji Zdrowe Rasowe, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Aplikacji Zdrowe Rasowe Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawarcie umowy – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym w Aplikacji Zdrowe Rasowe oraz w Regulaminie Aplikacji Zdrowe Rasowe i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o korzystanie z Aplikacji lub poszczególnych Usług Elektronicznych (np. aktywacja Pakietu Premium itp.) skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy oraz skorzystania z usług Aplikacji przez Użytkownika. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą, chce skorzystać z danej Usługi Elektronicznej dostępnej w Aplikacji, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do skorzystania z określonych usług Aplikacji wskazany jest uprzednio w Aplikacji Zdrowe Rasowe oraz w Regulaminie Aplikacji Zdrowe Rasowe; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługa Elektroniczna, Użytkownik, Aplikacja) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Aplikacji Zdrowe Rasowe.

2) PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników Aplikacji Zdrowe Rasowe przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3) CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W APLIKACJI

 1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika w Aplikacji.

 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Aplikacji w następujących celach, na podstawach oraz
  w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Wykonanie umowy o korzystanie z Aplikacji albo innej umowy lub też podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (umowa) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora oraz jego Aplikacji

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania informacji marketingowych od Administratora (np. w ramach newslettera)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO (obowiązek prawny) w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeńjakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

Korzystanie z Aplikacji i zapewnienie jej prawidłowego działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu Aplikacji

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Aplikacji

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Aplikacji celem poprawy funkcjonowania Aplikacji

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

4) ODBIORCY DANYCH W APLIKACJI

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Aplikacji Zdrowe Rasowe, w tym świadczenia Usług Elektronicznych, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie zgodnie z Rozporządzeniem RODO w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku pozostałych państw – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych, a osoba, której dane dotyczą, ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

 4. Dane osobowe Użytkowników Aplikacji Zdrowe Rasowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

  1. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Użytkownika, który dokonuje zakupu odpłatnych usług (np. Pakietu Premium) w Aplikacji i korzysta z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Aplikacji na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Użytkownika.

  2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

  3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie i utrzymywanie Aplikacjioraz świadczenie Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Aplikacji Zdrowe Rasowe, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

  4. partnerzy i podmioty współpracujące oferujące rabaty lub inne korzyści dla subskrybentów Pakietu Premium – w przypadku Użytkownika, który dokonał zakupu Pakietu Premium, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu partnerowi jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z rabatu lub innych korzyści oferowanych przez tego partnera zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

5) PROFILOWANIE W APLIKACJI

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

 2. Administrator może korzystać w Aplikacji z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Aplikacji. Efektem korzystania z profilowania może być np. przypomnienie danej osobie o niedokończonych działaniach w Aplikacji, przyznanie rabatu, przesłanie oferty, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Aplikacji. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać np. z otrzymanego w ten sposób rabatu czy też oferty.

 3. Profilowanie w Aplikacji polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby w ramach Aplikacji Zdrowe Rasowe, np. poprzez analizę dotychczasowej historii zakupów lub innych działań w Aplikacji. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. ofertę lub rabat.

 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

7) PLIKI COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową Aplikacji w wersji przeglądarkowej (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Aplikację). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Aplikacji, można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

  Ze względu na ich dostawcę:

  1. własne (tworzone przez stronę Aplikacji Administratora) oraz

  2. należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)

  Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Aplikacji:

  1. sesyjne (przechowywane do czasu opuszczenia strony internetowej Aplikacji lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz

  2. stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)

  Ze względu na cel ich stosowania:

  1. niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Aplikacji),

  2. funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Aplikacji do preferencji osoby odwiedzającej stronę),

  3. analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Aplikacji),

  4. marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Aplikacji w celu wyświetlania tej osobie reklam, ich personalizacji i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony Aplikacji, takich jak portale społecznościowe lub inne strony należące do tej samej sieci reklamowej co Aplikacja)

 3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Aplikacji w następujących konkretnych celach:

  Cele stosowanie plików Cookies w Aplikacji Administratora

  zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy lub ankiet (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)

  dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Aplikacji (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

  prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Aplikacji (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)

  wyświetlanie i renderowania reklam, ograniczania liczby wyświetleń reklam oraz ignorowania reklam, których dana osoba nie chce oglądać, mierzenia skuteczności reklam, a także personalizacji reklam, to jest badania cech zachowania osób odwiedzających Aplikację poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebooka, tj. Meta Platforms Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

 4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Aplikacji jest możliwe w następujący sposób:

  W przeglądarce Chrome:
  (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

  W przeglądarce Firefox:
  (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”

  W przeglądarce Internet Explorer:
  (1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”

  W przeglądarce Opera:
  (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

  w przeglądarce Safari:
  (1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”

  Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/ lub: https://www.cookie-checker.com/

 5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Aplikacji.

 6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez stronę Aplikacji – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

  w przeglądarce Chrome
  w przeglądarce Firefox
  w przeglądarce Internet Explorer
  w przeglądarce Opera
  w przeglądarce Safari
  w przeglądarce Microsoft Edge

 7. Administrator może korzystać w Aplikacji Zdrowe Rasowe z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Aplikacji. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Aplikacją i analizie ruchu w Aplikacji. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Aplikacji gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Aplikację oraz sposób ich zachowania w Aplikacji, informacje na temat urządzeń, z których odwiedzają Aplikację, adres IP, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

 8. W związku z możliwością korzystania przez Administratora w Aplikacji z usług analitycznych dostarczanych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osób odwiedzających Aplikację przez Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google pod adresem internetowym: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

8) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Aplikacja może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Aplikacji Administratora.